Tượng Thuyền Thuận Buồm Xuôi Gió T15250-XN Màu Xanh