Tượng Thuyền Cải Thuận Buồm Xuôi Gió T15220-X Màu Xanh