Tượng Thuyền Thuận Buồm Xuôi Gió T15150-X Màu Xanh