Tượng Thuyền Thuận Buồm Xuôi Gió T15250-XL Màu Xanh