Tượng Thuyền Thuận Buồm Xuôi Gió T15140-V Màu Vàng